MYOCARE

1.50 Myocare HD

1.60 Myocare HD

1.67 Myocare HD

1.74 Myocare HD

1.74 Myocare Photochromic HD

KHUNG ĐỘ

-6.00 -> +6.00

-6.00 -> +6.00

-6.00 -> +6.00

-6.00 -> +6.00

-6.00 -> +6.00

KHÔNG MÀU

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

MÀU XÁM

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

MÀU NÂU

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

ĐƠN GIÁ (VND)

2,200,000

2,700,000

4,100,000

6,400,000

7,700,000